Kan det förflutna ändras?

För länge sedan hörde jag ett uttryck som förbluffade mig: Det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom.

Men hur kan man ändra på det förflutna, tänkte jag. Det som har varit, det har varit, visst? Tidsresor tycks ju inte vara möjliga så… Man kan sätta det bakom sig, förlåta om det behövs, men det som har hänt, har hänt och det kan inte ändras.

Men detta var innan jag fick veta hur energi fungerar.

Pranic Healing är egentligen läran om hur energi fungerar. Och där finns svaret till hur man kan ändra det förflutna.

När något händer, bildas ett minnespår i hjärnan, och ett energispår i energikroppen, samt i vissa fall, energispår i omgivningen. Ju starkare emotionell laddning (=energi), desto starkare spår blir det.

Hur ändrar man ett sådant spår då, om det till exempel kommit av en traumatisk händelse?

När det gäller spåret i din hjärna, kan du resonera kring det som hänt. De-briefing är en typ av metod för att minska spåret.

Men när det gäller energispåret, är det svårare, då vi i allmänhet har färre medel för att ändra på energiplanet. Med intention kan man ändra en del, men inte allt. Många vittnar om att gamla minnen kan dyka upp mycket senare, då man fysiskt jobbar på något. Detta är en av grundtankarna bakom Rosen-terapi. Då dyker gammalt upp och man får gå igenom känslorna på nytt.

I vissa fall minns man inte själva händelsen, men man känner av den på känslomässiga planet.

Så med olika terapier kan man få hjälp, men då har Pranic Healing nåt här att ge som kompletterar de övriga; att rengöra situationen på energiplanet och därmed slutligen släppa det.

Med hjälp av Pranic Healing kan du åtgärda spåret på energiplanet, så att även om minnet blir kvar, så påverkar det inte dig negativt i ditt liv nu.

Och det är så som man kan ändra sitt förflutna; man förändrar de spår som det lämnat. Och då förändrar man den påverkan det har i nutiden men också i framtiden. Och då kan man säga att man ändrat verkligheten.

 

 

Advertisements

Inget nollsummespel 

Idag talas det mycket om vinnare och förlorare i andra sammanhang än de rent sportsliga. I skattefrågor och samhällsreformer finns det vinnare och förlorare.

Inom företagsvärlden har man länge sett på livet som ett med vinnare och förlorare.

Det som nån annan får blir jag utan.

Ställs saker i det perspektivet, vet man ju själv till vilken grupp man helst räknar sig.

Men det finns åtminstone en dimension av livet som inte är ett nollsummespel. 

Energi fungerar faktiskt så, att ju mer du ger, desto mer får du.

Egentligen är detta något vi redan vet, instinktivt och av oss själva. För vi har egentligen alla ett visst mått av insikt och erfarenhet av hur energins lagar är funtade, oberoende om vi vet det eller inte.

Vi känner, att om jag ger av min tid åt någon annan, vinner jag själv på det. Hjälper jag någon annan, får jag mycket tillbaka själv. Är jag vänlig mot någon annan, blir jag vänligt bemött själv.

Så det som jag ger minskar inte för mig, utan jag får tillbaka minst lika mycket.

Tänk om vi kunde titta på livet ur detta perspektiv? Skulle vi ha vinnare och vinnare?  Om du mår bra, mår jag bra. Om du får det du behöver, får jag det också bra. Om jag är vänlig, är andra vänliga.  

Hur skulle världen då se ut? Skulle vi prioritera annorlunda? Skulle valen i livet vara enklare? Skulle vi se ekonomisk nytta?

Finances – and Kriyashakti

2013-03-15 22.37.52

As is my habit, I read the newspaper today. These days, you cannot open a Finnish newspaper without coming across some article focusing on lack of financing for or cost cutting in some public good; it may be budget cuts for social- and health care services in your own municipality, or reforming the student benefits to cut the state-provided portion (which leads to greater socio-economic inequality), or that the postal services will cut down on services and deliver mail fewer days of the week, or then som infrastructure project is terminated or put on hold because there isn’t enough financing from state/municipality/some external party. And a few pages ahead, an ever worse piece of news hits my eyes; child poverty has increased over the last 20 years. Really – where are we heading?

 

I could rant all day. What I see around me is a reversal back to class society where there is less and less support available for children, young adults, the sick and the elderly, and the unemployed.

Then I worry about the future of the children, mine and other children. My children are now about 6 and 4 years, and their future looks distinctly different from mine at that age. Much more is dependent on how much I, as their parent, can support them financially. Woe betide if one of us parents become seriously ill, become unable to find employment for an extended period of time, or become a single parent.

But it doesn’t help much to rant or get depressed. That is certainly not useful at all. Better do something! If I had a political streak in me, I would jump up on the barricades now, or at least get up on the speakers podium.

But I have not, I have the pranic healer streak in me, and I think about how I can affect my own and my family’s future so that we will always see a way ahead, no matter what life serves up to us. And as a pranic healer, there is so much you can do! Much is owed to Kriyashakti – the system which explains how abundance works on the energetic level and how you can materialise your goals and wishes. You also learn how to look on finances in a healthy and productive way, and how to go about to achieve your goals and get what you need. As it becomes a part of your everyday life, your children pick it up and then they are even better equipped to meet their future.

I will be reviewing the Pranic Healing Kriyashakti course during the last weekend in February in Helsinki – why don’t you join me?

Talousuutiset – ja Kriyashakti

2013-03-15 22.37.52

Kuten on tapani, luin päivän lehden tänään. Näinä aikoina huono talous tekee otsikoita. En ehdi montaa riviä lukea, kunnes tulee vastaan jokin talousaiheinen artikkeli jossa aiheena on jonkun yleishyödykkeen budjetin tai varojen leikkaus; joko oma kotikunta karsii sosiaali- ja terveydenhuoltotoimen kuluja, tai opintotuen muokkaamista niin että valtion osuus vähenee (mikä johtaa kasvavaan epätasa-arvoon), tai että Posti karsii palveluistaa että jakelu tapahtuu entistä harvemmin, tai jokin infrastruktuuriprojekti ajetaan alas/säästetään pois kokonaan/laitetaan jäihin koska valtion/kunnan/ulkopuolisen toimijan rahoitus ei riitä. Ja muutama sivu eteenpäin minua tuijottaa vielä pahempi uutinen; lapsiköyhyys on lisääntynyt viime 20 vuotta. Mihin ollaan menossa? Ihan oikeasti, mihin ollaan menossa?

Voisin jatkaa jaarittelua vielä pitkään. Näen ympärilläni yhteiskunta joka menee takaisin luokkayhteiskuntaan, jossa yhä vähemmän on tarjolla apua haavoittuvaisille ryhmille; lapset, nuoret, sairastavat, vanhukset, ja työttömät.

Huolestun lasten, omani ja kaikkien lasten, tulevaisuudesta. Minun lapset ovat nyt n 6 ja 4 v, ja heillä, kuten muillakin lapsilla, on erilaiset tulevaisuuden näkymät kuin mitä minulla oli samanikäisenä. Paljon enemmän riippuu siitä, miten hyvin minä vanhempana pystyn heitä avustamaan taloudellisesti. Entäs jos joku meistä vahemmista sairastuu vakavasti, joutuu pitkäaikaistyöttömäksi, tai joutuu yksinhuoltajaksi, mitä kauhistuttava ajatus!

Vaan ei kannata päivitellä ja masentua. Se ei nyt todellakaan auta yhtään mitään. Parempi siis tehdä jotain! Jos olisin kiinnostunut politiikasta, niin viimeistään nyt nousisin barrikaadeille, tai ainakin puhujapöntölle.

Mutta minähän olen pranic healer-toimija, ja mietin, miten voin vaikuttaa minun ja perheen tulevaisuuteen niin, että näemme aina tien eteenpäin, mitä tahansa elämä sitten tuo eteen. Ja pranic healerina voin tehdä tosi paljon! Iso osa tästä on Kriyashakti – oppi miten varaus toimii energiatasolla, ja miten voit toteuttaa päämääräsi ja toiveesi. Opit myös suhtautumaan henkilökohtaiseen talouteesi järkevästi, ja miten toimia jotta saavutat sen minkä tavoittelet ja minkä tarviit. Kun tästä tulee osaksi tavallista arki-elämänne, lapset oppivat ja he voivat enevässä määrin vaikuttaa omaan tulevaisuuteen.

Olen menossa kertaamaan Kriyashaktikurssin Helsinkiin nyt helmikuun viimeisenä viikonloppuna. Tule sinäkin mukaan!

Dagens ekonomi – och Kriyashakti

2013-03-15 22.37.52

Som vanligt läste jag dagens tidning idag. Och när man läser en finländsk dagstidning dessa dagar är det inte många blad man hinner vända innan man kommer till nyheter om nedskärningar i budget och medel för allmännyttiga funktioner. Än är det social- och hälsovårdssektorn i hemkommunen som ska spara, än är det studiestödsreformer med sikte på att sänka statliga bidragsandelen med ökad ojämlikhet som följd, än lägger Posten ner tjänster och delar ut post mer sällan än förr, än är det infrastrukturprojekt som läggs ner/sparas bort/sätts på is pga brist på statlig/kommunal/extern finansiering. Och några sidor fram kom idag igen det som jag läst om förr; barnfattigdomen har i Finland ökat de senaste 20 åren. Vart är vi på väg egentligen?

Ja, jag kunde gå på länge till. Det jag ser omkring mig är ett samhälle på väg tillbaka mot klassindelning och minskad hjälp för de som är allra mest utsatta; barn, unga, sjuka och gamla, och arbetslösa.

Och jag börjar oroa mig för att bland annat mina barn, nu ca 6 och 4 år, kommer att ha en helt annan framtid framför sig än den jag hade i samma ålder. Mycket mer kommer att bero på min försörjningsförmåga som förälder. Och ve och fasa om nån av oss föräldrar skulle bli allvarligt sjuk, eller långtidsarbetslös, eller ensamstående.

Men det lönar sig inte att sitta och oja sig och bli deprimerad. Det hjälper ju inget alls det. Så bättre göra nåt! Skulle jag vara politiskt lagd skulle jag antagligen ha ställt mig på barrikaderna och politiska podiet senast nu.

Men jag är lagd åt Pranic Healing-hållet, och då funderar jag på hur jag själv ska kunna påverka min och familjens framtid så att vi ser en väg framåt, vad livet än serverar. Och det finns så mycket en pranic healer kan göra! En mycket viktig sak här är Kriyashakti – läran om hur välstånd fungerar på energiplanet och hur du kan materialisera dina mål och dina drömmar. Med hjälp av dessa tekniker lär du dig en sund inställning till finanser, och hur du kan göra för att få det du strävar efter och behöver. Och då detta blir  en del av familjens vardag, lär sig barnen också och de får fler sätt att påverka sin egen framtid.

Jag ska repetera Kriyashakti i Helsingfors nu sista helgen i februari – kom med du med!

 

Focus On Oneness

I am probably touching a topic that I have not enough knowledge of. Never the less I can still speak of my personal experience no matter how “blue-eyed”, as we express gullibility in Finnish, it is.

I recently visited Israel and was surprised how many cultures and religions and different divisions of a same religion live peacefully side by side on such a small piece of land respecting each other and doing business together. There are always a few fanatics who mess up the records and these events get broadcasted from a certain political angle. People are still living their lives as usual but need of course to be more aware of the situation.

I for myself will try to improve my perception before jumping into conclusions about people belonging to a certain nation or religious group. It is much more profitable to concentrate on how alike we all are and how similar our needs still are. In the Old City little boys were pointing at us like they were shooting at us with their fingers. An elderly man with his shop signalled them not to. All business was suffering due to the unfortunate recent events in Israel. The merchant had a more mature perspective and his several colleagues along the streets seemed to be simply tired with the situation.

Of course it is difficult to understand the peaceful wishes of a nation where women are required to spend 2 years in the army. However, our hostess had passed that time mostly helping Palestinians at the control points. And I don’t think I’ve ever before been pointed at with a real gun. I just walked by a guard whose gun happened to point my way for a split of a second but it still felt uncomfortable. Yet, the shops sold T-shirts with texts like “See peace, hear peace, speak peace.”

We visited a museum where there was a quote by Menachem Begin (1913 – 1992 ) where he said that if he wishes to be remembered for something let it be preventing a civil war from taking place. A good leader and surely not the only Jewish one.

The Western or Wailing Wall happened to have lots of joy the day we visited as they had some inaugural feast going on. No chaos or suffering but loads of happiness. People were hugging and laughing together. Hopefully it will sooner than later also happen on a greater scale around the city and the entire country.

A quote in a sign by the Western Wall entrance:
“My House Is A House of Prayer…For All Peoples.”
Isaiah 56:7

The Old City of Jerusalem has over 50 churches in the area of 0,9km. Considering the amount of spiritual people working and practising in that space I think they are all doing an amazing job!

Peace_GethsemaneGarden

Peaceful artwork under an olive tree in the Gethsemane Garden

In honour of Master/Acharya Daphne Bigcas

(the way my limited mind recollects the topics)

Thank God i was blessed with enough understanding to participate the 2 lecture nights given by M. Daphne in March 2009, Helsinki. She was on her way to teach in Italy.

M. Daphne mentioned about tithing, giving in advance where you need to go or what you need to do, so she paid her flight ticket to Finland herself. M. Daphne had just been lecturing somewhere privately to a royal family (if I am not mistaken). She taught us about the importance of scheduling one’s life. A lesson that I think I am only starting to get now. I am sure she lived hers to the dot as Hannele’s email earlier email said that MCKS trusted M. Daphne to be the only woman who could successfully supervise the construction of the Arhatic Yoga Ashram in India.

In Singapore convention (Wesak 2011) M. Daphne taught about the weaknesses and virtues which she (if I am not mistaken) said that Master used to give as a separate 5 day course. M. Daphne mentioned her mother was present at the Convention…may the souls that formed her family in this life be blessed with Divine light love and power at this moment their daughter chose to move on. I was also immensely blessed to have given the chance to have participated in M. Daphne’s Health Expo troops by doing sample healings for the visitors.

I think it was also M. Daphne who lectured on an online video that we only pray God when we really really want something (probably instead of listening the voice of our Higher Souls telling us what we actually need.)  I think i’ve heard Hannele mention MCKS used to use M. Daphne to double check His scanning because she was so good at it…ability Listen.

What a remarkable lady living MCKS’ teachings. Hopefully at some point in time my soul can shine even a fraction of the light what Master Daphne Bigcas’ light is. I hope this text has been written with enough of sincerity, humility and deep gratitude.

The first lesson learnt by Acharya Daphne:
List the 3 purposes of your life.

What are yours?
1.
2.
3.

Productivity

“Follow simple instructions”

Anyone who has taken a Pranic Healing course will have heard these words. Follow simple instructions. This captures perfectly one of the things I love about Pranic Healing and Arhatic Yoga – on the winding, long, sometimes thorny path that spiritual development can be, we are spared a lot of trouble thanks to the people who went before, made the mistakes, tried out a lot of various ways and can now help us make at least fewer mistakes. We are given instructions for how to help ourselves and the people around us to be more healthy, we are given tools for relationship improvement, for material abundance, for protection and empowerment.

But still there are people who attend the workshops, yet keep having the same problems that they had years before. Of course, sometimes the law of karma is at play, and then things become more complicated. But sometimes it simply of case of not doing what we know we should: follow simple instructions.

As an experiment, try scanning the basic chakras of the people who, year after year, say “I really should eat healthier/exercise more/meditate more/do more self-healing/stick to my arhatic routine/you name it. You’ll notice they are most likely very weak. Mine is a prime example of this at times, and those are the times when I find myself not getting anything done. If you’ve done even the Basic Pranic Healing workshop you’ll know that the solution to this is to cleanse and energise the basic chakra. The basic chakra is the centre for dynamic activities, the chakra of action (“The Chakras and their Functions”, Master Choa Kok Sui, 2009, p. 35).

But here’s what I’ve run into – in order to be more productive I need to strengthen my basic chakra. In order to do that I need to actually get my salt water bucket and do some healing. But with a weak basic chakra I’m less likely to do that and more likely to watch Big Bang Theory for three hours straight. This makes me feel like I’m wasting the gift that it Pranic Healing.

A dear friend of me once suggested I watch some videos of David Allen, a very popular American productivity consultant. Imagine the basic chakra on that guy! It took me a good few months to actually get down to watching that video – somehow I didn’t seem to have 20 minutes to watch the video… But today I did, and Mr Allen had some very good tips on how to get around that procrastination. I have a feeling I’ll be watching this video many many times…

Of course, watching this video will not remove all procrastination, but it’s another tool on the toolbox. The way I see it, in taking on a project like my own procrastination, it’s a step-by-step process, where I can use many different tools, one after another, and they’ll all support each other. I can watch the video and be inspired by it, then use that inspiration to energise my basic chakra, then use that energy to start that list that David is talking about, then use the sense of control to be calm enough to do a meditation, then use that energy to do a couple of things off that list, which will in turn strengthen my basic chakra. And the plan is to keep going like this. With that flow going I will more likely do the other things I’ve been “shoulding” or wanting for so long – exercise, removing obstructing thought forms, reading The Lord of the Rings, doing self healing so I wouldn’t need my glasses anymore, really progressing on my PhD, writing in this blog more often, doing kriyashakti for the right partner to have a family with and so on and so forth.

We’ll see how it goes!

Personal Shopper

Moderation and non-excessiveness is one of the virtues. I wish I mastered it to a higher degree as sometimes I catch myself shopping to fill in an emotional gap. Luckily I have improved a lot.

Hopefully other pranic healer ladies are smarter than me and do not have the tendency to boost their self-esteem by shopping when feeling down or as a means to relaxation, or trying to postpone something that needs to be done…
Now a days I tend to invoke for protection from any shopping thought forms before stepping into a store. I also ask GMCKS to be present as a “Personal Shopper”. It works really well! Many times when I’ve been about to touch something I hear GMCKS a voice in my head “you don’t need it” or “you already have a similar blouse/bag/jewellery”.
In addition to saving money, by invoking before shopping you can save time. It helps heaps to invoke to be guided to the things you really need and that they will be on discount or reasonably priced. This also prevents you stealing time from yourself and spending time wandering around different shops in excess. Window shopping/retail therapy is still a form of stealing; namely stealing time from yourself.
I have actually stood in the fitting room three times during different weeks trying on the same jeans. I scanned if I can buy them and the answer was always the same: “no”.
When I told this to my mom she said I should scan more often. I also now understand much better why I wasn’t allowed. A person that previously gave me hard time had similar jeans and having a pair might have sub/consciously reminded me of this not so nice person.
I suppose it also depends one’s profession how many nail polishes or pairs of shoes you need. My best guess would be that people pay a lot less attention to each other’s accessories as they are too busy being concerned of their own decoration.
Of course it’s nice to treat yourself every now and then. We dot have to be ascetics as we live in the middle of the society, not in a monastery up in the mountains. However, in GMCKS’ terms it would probably have to be a REtreat to be a really worthwhile investment in his book.
When it’s time to leave your physical body “you can’t take even underwear with you”, as GMCKS put it. The real sources of joy in life are much longer lasting than a pair of jeans 🙂

Wholesome Spiritual Race

Master Choa Kok Sui said the spiritual development is not a competition. But maybe it could be taken as a spiritual race with our higher self and lower self.

Master Glenn Mendoza lectured about how there is this tiny moment in between choosing the right thing and the not so right thing to react. You basically know what is the correct behaviour (probably most of the time “let the matter pass”), emotion (just hum a couple of OMs) or thought (may person/situation be blessed…). But when the situations come the primary reaction might be too far from the guideline.

The race is a more productive one with yourself and GMCKS did give us tools. Already in Basic Pranic Healing you get a snapshot on the virtues as well as the yin and yang golden rule. The arhatics have a whole arsenal to enhance the control of the higher soul over our lower nature with its flaws and all. We were made I the image of God so we have a seed of that purity within us but it doesn’t grow on its own.

Loving your neighbour as you love yourself can be manifested better. A good competition can be beneficial for the development on many different levels. When you are pushed in a constructive atmosphere (group effort with fellow pranic healers) the challenges tend to be easier to tackle and you can share experiences. Love is much stronger than pride. So let us remember to keep the focus on self growth but also both give a hand and  be ready to receive help on the way to the mountain top.

Enjoy the race!